Domů Aktuality Certifikáty O nás Historie Kontakt Nabídka práce


 

 

 

 

Náš výrobní profil:

·  vzduchotechnika pro energetiku, teplárny, zinkovny apod.Vyrábíme kruhové i hranaté potrubí ( rovné potrubí, kolena, odbočky, T-kusy, kužely, přechody, kompenzátory, uzavírací klapy), cyklóny, elektrofiltry, vzduchové filtry, kouřovody

·    výroba a opravy kontejnerů ACTS a ISO

·    tlakové nádoby a nádrže

·    tlumiče hluku

·    nůžkové zvedací plošiny

·    ocelové konstrukce

·    plošiny, podesty, schodiště, zábradlí

·        bezpečnostní předávací boxy

·        zařízení pro cementárny ( elevátory, váhy kameniva, váhy vody, váhy cementu apod.)

·        vibrační třídiče

·        komponenty mycích boxů pro automobily
- umělecky kované ploty

·        brány s pohonem i bez pohonu

     Vyrábíme z materiálu od třídy 11 až po nerezové žáruvzdorné oceli třídy 17. Dále pak zpracováváme hliníkové plechy, otěruvzdorné plechy (Hardox, Domex, Alform, Pantanax apod.).

 

 Exportní výroba:

Dánsko

Vibrační třídiče, ocelové konstrukce

Rakousko

Vzduchotechnika třídy III, filtry, ocelové konstrukce

Francie

Vzduchotechnika třídy III, ocelové konstrukce

Německo

Vzduchotechnika třídy III, filtry, ocelové konstrukce, tlumiče hluku

Velká británie

Kouřovody

 


POLITIKA IMS MIJA MENMARK s.r.o.
 

 

Úvod

 

Management společnosti vyhlašuje v návaznosti na vydanou a schválenou  „Strategii společnosti“ tuto „Politiku IMS“ jako vyjádření svého postoje k zabezpečení trvalého zlepšování „Systému integrovaného managementu“ a zvyšování výkonnosti společnosti. „Politika IMS“ je vyhlášena na období let 2023-2025

 

Základní prvky politiky IMS

 

o   V návaznosti na článek B.1 , B.3  a  C.1 „Strategie společnosti“ je péče o kvalitu a životní prostředí ve všech oblastech a fázích společnosti pokládána za jeden ze základních nástrojů k zajišťování efektivnosti hospodaření, dobrého jména společnosti  a z toho vyplývajících konkurenčních výhod. 

o   V návaznosti na článek D.2 ,  C.1 , C.2  a  E.1-E.3  „Strategie společnosti“ zajistit trvalé zlepšování IMS dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 14001,ČSN ISO 45001 včetně vytvoření mechanismu pro interní ověřování tohoto systému z hlediska jeho efektivnosti, výkonnosti a prevence znečištění. 

o   V návaznosti na článek  E.3  „Strategie společnosti“ je nezbytné zabezpečit plánovaný a účinný výcvik zaměstnanců, přičemž ten je základním předpokladem pro rozvoj jejich schopností a dovedností a seznámení s osobní odpovědností každého z nich za kvalitu produkce a vztah k životnímu prostředí.

o   V návaznosti na článek  C.3  „Strategie společnosti“ věnovat zvýšenou péči o výrobní zařízení a jeho modernizaci a udržování technologické úrovně výroby se zaměřením na zajišťování odpovídajících kvalitativních parametrů produktu.

o   V návaznosti na článek B.2 , A1  a  A.2   „Strategie společnosti“ získávat cílevědomou obchodní politikou a obchodní činností nezbytné informace o požadavcích trhu, analyzovat je a následně je promítnout do modernizace výrobních zařízení, inovací technologií a produktu. 

o   V návaznosti na článek D.2 „Strategie společnosti“ průběžně zajišťovat sběr dat a údajů na základě monitorování a měření v průběhu realizace výrobního procesu pro následné vyhodnocování plnění stanovených kritérií dle vypracované metodiky. Přijímat včasná   opatření pro udržování, zdokonalování a trvalé zlepšování tohoto procesu. Stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle IMS, cílové hodnoty a programy IMS.

o   Plnit příslušné právní požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a jiné požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům.

o   Určovat možné zdroje environmentálních aspektů, rizik BOZP, systematicky snižovat environmentální dopady a dopady na BOZP a provádět pravidelnou kontrolu. Všem pracovníkům vytvářet environmentálně přijatelné pracovní podmínky.

 

Požadavky managementu na zaměstnance

 

    Management společnosti se zavazuje, že bude vytvářet organizační předpoklady a zajišťovat zdroje pro uplatnění „Politiky IMS“.      

Od zaměstnanců management společnosti očekává (v návaznosti na článek A.1 , A.2 , B.2 , B.3 , D.1  a  E.3  „Strategie společnosti“): 

o   Přijetí a dodržování pravidel zabezpečování kvality, péče o životní prostředí a podmínek BOZP popsaných v dokumentech IMS.

o   Nepokračování v práci na neshodných produktech, upozorňování vedoucích zaměstnanců na nekvalitní výrobu, překážky v kvalitní práci, závady a odchylky, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na životní prostředí a bezpečnost.

o   Trvalé hledání možností trvalého zlepšování kvality, péče o životní prostředí a BOZP  v rámci svého pracovního místa a pracoviště.

o   Zvyšování odborných znalostí a dovedností potřebných pro své profese v rámci vzdělávání organizovaného u společnosti i mimo ni.

  

 

 

V Ostravě dne 21.11.2023
Milan Jandák, jednatel, v.r.
Ing. Tomáš Jandák, jednatel, v.r.