Domů Aktuality Certifikáty O nás Historie Kontakt Nabídka práce


 

 

Politika IMS:

Úvod

Management společnosti vyhlašuje v návaznosti na vydanou a schválenou  „Strategii společnosti“ tuto „Politiku IMS“ jako vyjádření svého postoje k zabezpečení trvalého zlepšování „Systému integrovaného managementu“ a zvyšování výkonnosti společnosti. „Politika IMS“ je vyhlášena na období let 2019-2021

Základní prvky politiky IMS

o    V návaznosti na článek B.1 , B.3  a  C.1 „Strategie společnosti“ je péče o kvalitu a životní prostředí ve všech oblastech a fázích společnosti pokládána za jeden ze základních nástrojů k zajišťování efektivnosti hospodaření, dobrého jména společnosti  a z toho vyplývajících konkurenčních výhod.

o    V návaznosti na článek D.2 ,  C.1 , C.2  a  E.1-E.3  „Strategie společnosti“ zajistit trvalé zlepšování IMS dle ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2 a ČSN EN ISO 14001 včetně vytvoření mechanismu pro interní ověřování tohoto systému z hlediska jeho efektivnosti, výkonnosti a prevence znečištění.

o    V návaznosti na článek  E.3  „Strategie společnosti“ je nezbytné zabezpečit plánovaný a účinný výcvik zaměstnanců, přičemž ten je základním předpokladem pro rozvoj jejich schopností a dovedností a seznámení s osobní odpovědností každého z nich za kvalitu produkce a vztah k životnímu prostředí.

o    V návaznosti na článek  C.3  „Strategie společnosti“ věnovat zvýšenou péči o výrobní zařízení a jeho modernizaci a udržování technologické úrovně výroby se zaměřením na zajišťování odpovídajících kvalitativních parametrů produktu.

o    V návaznosti na článek B.2 , A1  a  A.2   „Strategie společnosti“ získávat cílevědomou obchodní politikou a obchodní činností nezbytné informace o požadavcích trhu, analyzovat je a následně je promítnout do modernizace výrobních zařízení, inovací technologií a produktu.

o    V návaznosti na článek D.2 „Strategie společnosti“ průběžně zajišťovat sběr dat a údajů na základě monitorování a měření v průběhu realizace výrobního procesu pro následné vyhodnocování plnění stanovených kritérií dle vypracované metodiky. Přijímat včasná   opatření pro udržování, zdokonalování a trvalé zlepšování tohoto procesu. Stanovovat a pravidelně přezkoumávat cíle IMS, cílové hodnoty a programy IMS.

o    Plnit příslušné právní požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a jiné požadavky, ke kterým se zavázala a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a rizikům.

o    Určovat možné zdroje environmentálních aspektů, systematicky snižovat environmentální dopady a provádět pravidelnou kontrolu. Všem pracovníkům vytvářet environmentálně přijatelné pracovní podmínky.

Požadavky managementu na zaměstnance

       Management společnosti se zavazuje, že bude vytvářet organizační předpoklady a zajišťovat zdroje pro uplatnění „Politiky IMS“.

Od zaměstnanců management společnosti očekává (v návaznosti na článek A.1 , A.2 ,

      B.2 , B.3 , D.1  a  E.3  „Strategie společnosti“):

o    Přijetí a dodržování pravidel zabezpečování kvality a péče o životní prostředí popsaných v dokumentech IMS.

o    Nepokračování v práci na neshodných produktech, upozorňování vedoucích zaměstnanců na nekvalitní výrobu, překážky v kvalitní práci, závady a odchylky, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na životní prostředí.

o    Trvalé hledání možností trvalého zlepšování kvality a péče o životní prostředí v rámci svého pracovního místa a pracoviště.

o    Zvyšování odborných znalostí a dovedností potřebných pro své profese v rámci vzdělávání organizovaného u společnosti i mimo ni.

V Ostravě dne 15.01.2019

Milan Jandák, jednatel

 

Náš výrobní profil:

 • vzduchotechnika pro energetiku, teplárny, zinkovny apod.Vyrábíme kruhové i hranaté potrubí ( rovné potrubí, kolena, odbočky, T-kusy, kužely, přechody, kompenzátory, uzavírací klapy), cyklóny, elektrofiltry, vzduchové filtry, kouřovody

 •  výroba a opravy kontejnerů ACTS a ISO

 • tlakové nádoby a nádrže

 • tlumiče hluku

 • nůžkové zvedací plošiny

 • ocelové konstrukce

 • plošiny, podesty, schodiště, zábradlí

 • bezpečnostní předávací boxy

 • zařízení pro cementárny ( elevátory, váhy kameniva, váhy vody, váhy cementu apod.)

 • vibrační třídiče

 • komponenty mycích boxů pro automobily
  - umělecky kované ploty

 • brány s pohonem i bez pohonu

     Vyrábíme z materiálu od třídy 11 až po nerezové žáruvzdorné oceli třídy 17. Dále pak zpracováváme hliníkové plechy, otěruvzdorné plechy (Hardox, Domex, Alform, Pantanax apod.).

 

 Exportní výroba:

Dánsko Vibrační třídiče, ocelové konstrukce
Rakousko Vzduchotechnika třídy III, filtry, ocelové konstrukce
Francie Vzduchotechnika třídy III, ocelové konstrukce
Německo Vzduchotechnika třídy III, filtry, ocelové konstrukce, tlumiče hluku
Velká británie Kouřovody